Znalecký posudek č. 1887/15/2015 aktualizace 30. 3. 2015 posudku č. 1814/72 ze dne 19. 8. 2014 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. - náklady na odstranění nedostatků FVE Zdeněk - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 31. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1814/72/2014 a neshledal důvody pro změny závěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 31. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků).

Podle nepatrného podílu nákladů na odstranění nedostatků, v porovnání s náklady na pořízení celé FVE (0,0037 %), zpracovatel znaleckého posudku považuje z ekonomického hlediska FVE Zdeněk - Sun, s.r.o. k 31. 12. 2010 za dokončenou.