znalecký posudek č. 1885/13/2015 - aktualizace ze dne 30. 3. 2015 posudku č. 1671 -0807/13 ze dne 26. 8. 2013 zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – náklady na odstranění nedostatků FVE Zdeněk - Sun citovaných v protokole ERU ze dne 20. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z vyčíslení nákladů na odstranění nedostatků z protokolu ERU k 20. 12. 2010 plyne, že nedostatky byly odstranitelné velmi malým počtem pracovníků v období od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2010.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1671-0807/13 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 20. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků)

Nepatrná výše těchto nedostatků v poměru k nákladům na pořízení celé FVE podle názoru zpracovatele tohoto posudku doplňuje správnost části a) závěru z posudku Ing. Pavla Střelečka č. 02- 13-2013. Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované fotovoltaické elektrárny Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy).