Znalecký posudek č. 1884/12/2015 - aktualizace ze dne 30. 3. 2015 posudku č. 1670 -0806/13 ze dne 26. 8.2013, zpracovaný znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. – náklady na odstranění nedostatků FVE Saša - Sun citovaných v protokolu ERU ze dne 20. 12. 2010

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z vyčíslení nákladů na odstranění nedostatků z protokolu ERU k 20. 12. 2010 plyne, že nedostatky byly odstranitelné velmi malým počtem pracovníků v období od 20. 12. 2010 do 31. 12. 2010.

Zhotovitel tohoto znaleckého posudku provedl aktualizaci znaleckého posudku č. 1670-0806/13 a neshledal důvody pro změny úvěrů v něm uvedených.

Náklady na odstranění Nedostatků uvedených v protokolu ERÚ ze dne 20. 12. 2010 činí po zaokrouhlení 34 tis. Kč a představují 0,0068 % nákladů na pořízení celé FVE (bez hodnoty pozemků)

Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované fotovoltaické elektrárny Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy).