Vyvrácené mýty a nepravdy

Prý jsme žádali o licence dříve, než byly naše elektrárny hotové, a tím jsme se dopustili podvodu...

O licence jsme požádali už 16. 11. 2010. Znali jsme harmonogram výstavby, v té době byly naše elektrárny již z 99 procent hotové. Udělení licencí nějakou dobu trvá. Proto jsme zažádali včas a s předstihem. Protože chyběly už jen drobnosti, věděli jsme, že elektrárny dostavět stihneme. A stihli.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Obě solární elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Udělení licencí předcházelo hned několik kontrol a šetření přímo na místě ze strany ERÚ. To zdaleka nebylo běžným postupem. Jen 8 procent z elektráren, které získaly v roce 2010 licenci, bylo před udělením licence kontrolováno fyzicky. Byli jsme tedy mnohem více a přísněji kontrolování než jiné elektrárny.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Obě elektrárny byly již od 19. 11. 2010 v povoleném zkušebním provozu.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Když inspektoři ERÚ přijeli na první kontrolu 8.12.2010, zjistili že elektrárna není hotová. Kontrola to byla ale totálně zpackaná. V chomutovském areálu je vedle sebe hned několik solárních elektráren různých majitelů a v době výstavby nebyly od sebe oddělené ploty. Inspektoři chodili po jiné elektrárně, po sousední namísto naší. Vyplývá to ze záznamů GPSek.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Když kontroloři ERÚ přijeli znovu 20.12.2010, po velmi pečlivém zkoumání našli na našich elektrárnách, jejichž výstavba si vyžádala více než jednu miliardu korun, nedodělky. U první elektrárny představovaly nedodělky 34 tis. Kč, což je 0,0068 %. U druhé elektrárny pak 21 tis. Kč, což je 0,0037 %. Tyto marginální nedodělky nepředstavovaly žádné ohrožení provozuschopnosti nebo bezpečnosti elektráren. Už po první kontrole 20. 12. 2010 měly naše elektrárny nárok na získání licence.

Prý nám chyběly na elektrárně tisíce solárních panelů...

Ze 70.000 solárních panelů nebylo při úvodní kontrole namontováno 192 panelů. Nenamontovali jsme je záměrně, protože se svah (naše elektrárny jsou na místě bývalé skládky) sesouval.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Součástí drobných nedodělků bylo pár metrů nezahrnutých výkopů, ve kterých jsou uloženy kabely. Během prosince totiž udeřily silné mrazy, až minus 12 stupňů. Kdyby se v těchto mrazech zahrnuly do země zmrzlé kabely, popraskaly by. Proto se výkopy zahrnovaly až později.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Drobné nedodělky jsou zcela běžné na každé stavbě většího rozsahu. Žádný z těchto banálních nedodělků nebránil provozu elektráren. Pokud stavíte rodinný domek, skutečnost, že vám v koupelně chybí několik obkladaček, určitě nemůže být důvodem toho, aby vám stavební úřad odmítl vydat souhlas s užíváním stavby. Například na Temelíně se odstraňovaly drobné nedodělky ještě čtyři roky po spuštění elektrárny...

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Obě elektrárny byly připojené do sítě už 22.12.2010. V tu dobu již vyrobily a dodaly do sítě elektřinu. Prokazuje to tzv. první paralelní připojení do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy, ke kterému došlo právě 22.12.2010. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Existují satelitní snímky pořízené americkou armádní družicí NASA dne 26.12.2010. Jasně ukazují, že obě elektrárny byly dostavěné.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Dokončenost obou elektráren dokládá také fotodokumentace (celkem 192 fotografií) pořízená dne 30. 12. 2010, která byla předložena soudu svědkem Ing. Hubočanem.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Hrozili jsme soudem a vynutili jsme si opakovanou kontrolu. Tu ERÚ provedl 31.12.2010 za přítomnosti cca 25 odborníků (mimo jiné soudních znalců, zástupců financující zahraniční banky, právníků z mezinárodní advokátní kanceláře a notáře). Tříčlenná komise z ERÚ rozhodla, že jsou splněny podmínky pro udělení licence. Všichni zúčastnění na vlastní oči viděli stav elektráren a mohou potvrdit, že elektrárny byly dostavěné. Pro jistotu jsme si nechali na místě pořídit notářský zápis o dokončenosti elektráren. Byly naměřeny hodnoty výroby elektřiny, což se zaznamenalo do protokolů o ohledání.

Prý nebyly naše elektrárny hotové...

Když jsme procházeli při závěrečné kontrole našimi elektrárnami, na sousední elektrárně nestály ani ocelové konstrukce na panely. Přesto dostala bez jakýchkoliv potíží licenci. Čtyři jiné elektrárny, které v Chomutově sousedí s našimi dvěma elektrárnami a patří jiným vlastníkům, nebyly v té době zdaleka dokončené, ale licence měly už od listopadu.

Prý jsme získali licenci na naše elektrárny podezřele v hodině dvanácté...

Silvestr je běžným pracovním dnem. Lidé chodí do práce, úřady fungují, běží lhůty. Řada elektráren získala licenci ve stejný den jako naše elektrárny. To, že jsme získali licence až poslední možný den, způsobilo prodlení na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu právě na tento den. My jsme žádali už 21. 12. 2010, aby byla nařízena opakovaná kontrola, protože banální nedostatky zjištěné kontrolory ERÚ 20. 12. 2010 jsme neprodleně odstranili.

Pořad Reportéři ČT odvysílal záběry dělníků, kteří na našich elektrárnách pracovali ještě na počátku roku 2011...

Ano, záběry jsou autentické. Ale podívejte se na ně dobře, co tam ti dělníci dělají. Dělníci na nich staví PLOT kolem elektrárny, ne elektrárnu. Na redaktora podáváme trestní oznámení. Dobře věděl, že elektrárny byly hotové.

V reportáží se objevily také záběry prázdných konstrukcí s chybějícími panely jako důkaz nedokončenosti elektráren...

Jedná se o jednu jedinou řadu chybějících panelů, zabranou z různých stran. Různé záběry stejné řady z mnoha pohledů promítané za sebou, jako by šlo o různá místa elektrárny. Na redaktora podáváme trestní oznámení.

Prý naše elektrárny získaly licence, přestože nebyly dostavěné...

Za pozornost stojí, že ve skutečnosti dokonce nebylo vůbec nutné, aby stavba byla kompletně dokončena bez jakéhokoliv sebemenšího nedodělku. Pro udělení licence pouze musí být elektrárna ve stavu, aby byla schopná připojení do sítě. Tuto podmínku naše elektrárny prokazatelně splňovaly nejpozději v okamžiku, kdy zkušebně krátkodobě dodaly elektřinu do sítě, tedy 22.12.2010.

Prý naše elektrárny získaly licence neoprávněně...

Obě elektrárny byly včas dostavěné, provozuschopné a splňovaly veškeré požadavky udělení licence. ERÚ později v následujících letech opakovaně přezkoumával oprávněnost udělení licencí našim elektrárnám. Postupně tři ředitelé odboru licencí ERÚ nezávisle na sobě přezkoumávali náš případ. Všichni pokaždé došli k závěru, že licence byly uděleny oprávněně.

Prý jsme získali licence podvodem...

Ano, tehdy se děly podvody. Všichni chtěli licence. V té době se dávaly a přijímaly úplatky. Padlo už i několik odsuzujících rozsudků. My jsme však nikoho nepodvedli ani neupláceli. To ale ani nikdo netvrdí. V našem případě nebyl ani nikdo obviněn z uplácení. Tedy ne, že by se neprokázalo uplácení, ale nikdo z něj nikoho v našem případě ani nevinil.

Prý jsme získali licence díky falešné revizní zprávě...

Obžaloba pracovala s údajnou falešnou druhou revizní zprávou. Podstatné ovšem je, že žádná druhá revizní zpráva nebyla vůbec k ničemu potřeba. Pro udělení licence stačila jediná revizní zpráva. Druhá antedatovaná revizní zpráva (která byla stejná jako první, ale s novějším datem), vůbec nebyla nutným podkladem pro rozhodnutí o vydání licencí.

Prý byla revizní zpráva vyhotovena dříve, než byly elektrárny dokončeny...

Ze žádných právních předpisů neplyne, že by elektrárna musela být před provedením výchozí revize zcela dokončena. Postupně bylo prováděno několik revizí na jednotlivé části elektrárny. Na obou fotovoltaických elektrárnách bylo v roce 2010 vyhotoveno celkem 17 revizních zpráv. Navíc jednotlivé komponenty, ze kterých se obě elektrárny skládají (solární panely, měniče, rozvaděče, kabely, jističe), jsou výrobky s prohlášením o shodě, které garantuje výrobce certifikací CE osvědčující bezpečnost, a žádné revizi tedy nepodléhají. Nelze vyhotovit jednu revizní zprávu na celou kompletně dokončenou fotovoltaickou elektrárnu, naopak je nutno tyto revizní zprávy vyhotovovat postupně v průběhu výstavby FVE.

Prý moji synové podepsali nepravdivé předávací protokoly, přestože elektrárny ještě nebyly dokončené...

Na základě těchto předávacích protokolů pouze přešlo vlastnictví elektráren ze subdodavatele, který měl výstavbu díla na starosti, na investora. Je nesmyslné dovozovat z toho nějaký podvod nebo pokus o podvod. Je přece zcela běžné, že do vlastnictví investora přejde dílo i s vadami a nedodělky, navíc když o nich ani neví. Navíc předávací protokol není dokladem, kterým by se v licenčním řízení dokládala dokončenost elektrárny.

Prý jsme chtěli zneužít výhodné podmínky pro solární elektrárny...

Stát přijal závazky vůči EU, stát nastavil pravidla a podmínky, aby motivoval podnikatele do toho jít. My jsme šli do podnikání v tomto oboru na základě zákonů a stanovených pravidel. Nikoho jsme neokradli, neudělali jsme nic špatného, jen podnikáme. V rámci stanovených podmínek. Poctivě.

Prý jsme chtěli na solárech pohádkově zbohatnout...

Naše elektrárny jsou ve stamilionových ztrátách, tedy jsme nevydělali ani korunu. Kdo na solárním boomu vydělal nejvíc, jsou především Číňané – čínští výrobci solárních panelů. Dále pak ti, kteří je postavili a za draho prodali ČEZu.

Proč jsme se vůbec v roce 2010 pustili do výstavy solárních elektráren?

Do výstavby fotovoltaických elektráren jsme se pustili především proto, abychom nemuseli propouštět lidi a abychom zajistili odbyt pro produkci našich oceláren a železáren v době celosvětové krize. Ocelářské odvětví pocítilo krizi mimořádně citelně. Neměli jsme odbyt a neměli jsme práci pro naše lidi v ocelárnách a železárnách. Museli bychom propustit 600 lidí. Nosné konstrukce solárních panelů jsme si vyráběli sami. Takto jsme výstavbou elektráren vytížili naše kapacity v železárnách.

Prý jsme solární podvodníci...

Ve fotovoltaice realizujeme řadu zahraničních projektů. Postavili jsme například velké solární elektrárny v Bulharsku a na Ukrajině. Už jen to samo o sobě dokazuje, že jsme schopni ve fotovoltaickém odvětví úspěšně konkurovat na mezinárodní úrovni. A že tedy ani v ČR v našem případě nešlo o nějaké zákulisní tunely, o kterých se mluví v případě některých jiných velkých solárních elektráren.

Jsou zde jiné solární elektrárny, které doopravdy nebyly dokončené, přesto získaly licence...

Na rozdíl od nás, některé velké elektrárny byly připojeny jenom „na papíře“ a v době udělení licence vůbec nestály. Získaly podporu neoprávněně, ale reálně dokončeny nebyly. To ale není náš případ. Soud ale bezmyšlenkovitě hodil naši kauzu do jednoho pytle s těmito kauzami ze závěru roku 2010 (viz případ FVE Držovice nebo FVE Vrahovice).

Prý jsou solární elektrárny příliš štědře dotovány...

Nejde vůbec o žádné dotace. My jsme vůbec žádné dotace od nikoho nedostali, na rozdíl například od zemědělců, kteří dotace běžně dostávají. Elektrárny jsme postavili vlastními silami a za peníze, které jsme si půjčili od bank. Splátkové kalendáře přitom počítaly s výkupními cenami, které nastavil sám stát. A ty jsme nedostali.

Proč celá ta solární hysterie?

Není bez zajímavosti, že za éry bývalého vedení ERÚ v letech 2003–2011 tehdejší úředníci ERÚ dramaticky zvýšily ceny elektřiny, a to ze 120 miliard Kč na 280 miliard Kč. Mediální hluk kolem sporných licencí některých fotovoltaických elektráren odvádí pozornost veřejnosti od této skutečnosti a vše se svádí na solární elektrárny. Tučné zisky jsou do kapes ale někomu jinému.

Slyšel jsem v televizi, že jsme každého z vás okradli o pět stovek...

Vrátili vám je tedy? Poznali jste to na svých vyúčtováních? Zlevnili vám o to elektřinu? Nezlevnili, ty dvě miliardy si mezi sebe rozdělily energetické mafie, které z vás velmi mazaně tahají peníze v účtech za elektřinu. Podívejte se na ty účty detailně. Co třeba položka náklady na distribuční soustavu? Tam je černá díra, kde se krade...