Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22.2.2016

Dne 22.2.2016 byl u Krajského soudu v Brně vyhlášen rozsudek, kterým jsme byli uznáni vinnými trestným činem podvodu. Současně nám byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody a vysoké tresty peněžité. Vyhlášený rozsudek vnímáme jako zcela zjevně nezákonný, a proto jsme proti němu ihned po jeho vyhlášení podali odvolání.

Podle podané obžaloby měl být uveden v omyl Energetický regulační úřad v průběhu řízení o udělení licence na výrobu elektřiny. Prostřednictvím našeho obhájce jsme namítali, že Energetický regulační úřad není vůbec subjektem, který je možno uvést v omyl (stejně jako soud), a proto vůbec nemohlo dojít ke spáchání podvodu. K podpoře tohoto argumentu jsme soudu předložili právní stanovisko jedné z největších kapacit v oboru trestního práva v České republice. Krajský soud se však těmito našimi námitkami při ústním odůvodnění vyhlášeného rozsudku vůbec nezabýval.

Od počátku trestního řízení nám je vytýkáno, že jsme měli údajně podepsat nepravdivé předávací protokoly k elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun. Z dokazování vyplynulo, že předávací protokoly vůbec nebyly pro řízení o udělení licence potřebné (licence mohla být ze strany Energetického regulačního úřadu vydána i za situace, pokud by předávací protokoly vůbec nebyly předloženy). Jsme přesvědčeni, že provedenými důkazy nebylo prokázáno, že bychom v době podpisu těchto předávacích protokolů věděli, že by snad měly být elektrárny nedokončené či nedostavěné. Z tohoto důvodu nebylo prokázáno, že bychom jednali v podvodném úmyslu, tedy v úmyslu někoho uvést v omyl. Přesto jsme byli uznáni vinnými.

Krajský soud dospěl k závěru, že jsme se dopustili trestného činu ve spolupachatelství s několika dalšími osobami. K takovému závěru soud dospěl i za situace, že u soudu vyplynulo, že některé z obžalovaných jsme v roce 2010 vůbec neznali. Domníváme se, že není možné, abychom jednali jako spolupachatelé s někým, koho vůbec neznáme.

Pro celou trestní věc je dle našeho názoru podstatné to, v jakém stavu byly obě elektrárny ke dni udělení licence. Licence byly uděleny Energetickým regulačním úřadem dne 31.12.2010. Provedenými důkazy (jedná se o řadu znaleckých posudků, odborných vyjádření, ale i výpovědí svědků) bylo prokázáno, že obě elektrárny byly zcela jednoznačně ke dni udělení licence schopny bezpečného provozu. S ohledem na tuto skutečnost – kterou však soud zcela pominul – nemohlo dojít ke spáchání žádného trestného činu podvodu.

Závěrem bychom rádi uvedli, že jsme se ničeho nezákonného nedopustili. Jsme přesvědčeni, že svoji nevinu prokážeme před odvolacím soudem.