Znalecký posudek č. FEI-VŠB TU Ostrava-16/2015 ze dne 25. 3. 2015, který vypracoval znalecký ústav Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technická univerzita Ostrava

Na podkladě zvolené metodiky provedl znalecký ústav podrobné znalecké zkoumání a hodnocení, v předmětné věci FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. v časové posloupnosti dílčích kroků, a konstatoval:

Stávající trestní řízení se z technického hlediska soustřeďuje výlučně na zpochybňování revizní zprávy Vl. Čimpery v souvislosti s tím, že výrobny nebyly ke dni jejího vystavení dokončeny, což je ze znaleckého pohledu irelevantní, neboť tato revize tvoří nevýznamnou část činnosti v rámci výstavby FVE a její kompletace.

Je však nezpochybnitelné, že výrobny – FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly v inklinované době v povoleném zkušebním provozu, během kterého je možné a dokonce nutné provádět řady operací, které směřují k optimalizaci výroby elektrické energie.

Rozhodujícím kritériem není dostavěnost výroben FVE „do posledního šroubku“, ale jejich bezpečnost, kterou potvrzují tyto skutečnosti:

To znamená, že výrobny byly provozuschopné a bezpečné.

Uvedené fotovoltaické elektrárny-výrobny, označené Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly prokazatelně ve zkušebním provozu, který byl zahájen prvním připojením k distribuční soustavě dne 22. 12. 2010, a splňovaly všechny zákonné podmínky, stanovené energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami, splňující zásady spolehlivého a bezpečného připojení výroben FVE k elektrizační soustavě na úrovni vn, o provozním napětí 22 kV, k rozhodnému dni 31. 12. 2010.