Tiskové prohlášení

společností Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk Sun s.r.o. k rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2016

V pátek dne 20. 5. 2016 rozhodl Krajský soud v Brně o zrušení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým byla udělena licence fotovoltaickým elektrárnám Saša - Sun a Zdeněk Sun.

Celá tato kauza je zapříčiněna nesprávným vyhodnocením závěrů zjištěných při prvním ohledání obou fotovoltaických elektráren dne 20. 12. 2010. Kontroloři ERÚ, kteří dne 20. 12. 2010 elektrárny kontrolovali, v důsledku vlastní neodbornosti, technické neznalosti a nesprávné úvahy vyhodnotili stav obou elektráren jako rozporný s revizními zprávami Vladimíra Čimpery a neumožňující udělení licence, aniž by poukázali na jeden jediný rozpor z šestnácti stránkovou revizní zprávou.

Krajský soud celé své páteční rozhodnutí postavil na tvrzení, že revizní zpráva vyhotovená na obě FVE revizním technikem Vladimírem Čimperou nebyla pravdivá, neboť elektrárny v době provádění revize nebyly zcela dokončeny a revizní technik tak nemohl vystavit řádnou revizní zprávu k celé FVE s tím, že revizní zprávy vyhotovil „od stolu“ jen podle projektové dokumentace

Soud zcela ignoroval skutečnost, že revizní technik Vladimír Čimpera byl stavbyvedoucím a zároveň osobou odpovědnou za dodávky elektrokomponentů na obě FVE, kdy na stavbě byl od jejího počátku každý den od rána do večera, tzn., že měl přehled o postupu výstavby, instalaci jednotlivých komponentů a prováděl průběžně revize.

Bezpečnost celých elektráren, tedy veškeré elektroinstalace, vyplývá z celkem 8 provedených revizí od různých revizních techniků na každé z nich. Spolu s revizními zprávami je osvědčením bezpečnosti elektráren také „prohlášení o shodě“ jednotlivých elektrokomponentů, např. solárních modulů, měničů, rozvaděčů, jističů a jiných, které díky tomuto prohlášení o shodě žádné revizi nepodléhají.

Je třeba zmínit, že od roku 2010 proběhla 3 „přezkumná řízení“ u obou FVE ukončená vydáním nové licence 17. 1. 2014 bez zjištění jakéhokoli pochybení.

Navíc Technická inspekce České republiky provedla v roce 2013 a 2014 revizi FVE, (kde byl brán zřetel rovněž na revizní zprávu Vladimíra Čimpery ze dne 5. 12. 2010 ev. č. REA 158/2010, resp. ze dne 6. 12. 2010, ev. č. REA 159/2010), jejímž předmětem byla kontrola bezpečnosti provozu po třech a čtyřech letech. TIČR nezjistil jakékoliv pochybení, když při tom porovnával projektovou dokumentaci, provozní řád, revizní zprávy atd. včetně ohledání FVE na místě – viz Stanovisko – inspekční zpráva TIČR ze dne 1. 7. 2013 po třech letech provozu.

V roce 2010 existoval na ERÚ obrovský legislativní chaos, kdy ani samotný ERÚ nevěděl, jakou revizní zprávu má vlastně po žadateli o licenci požadovat.

Právní zástupce obou společností předložil soudu řadu znaleckých posudků, zpracovaných špičkovými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky.

Všechny znalecké posudky, které byly soudu předloženy, a které soud ignoroval, dochází ve svých závěrech ke zjištění, že solární elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné. Stejně tak tyto znalecké posudky potvrzují závěr, že nelze vyhotovit jednu revizní zprávu na celou kompletně dokončenou fotovoltaickou elektrárnu, ba naopak je nutno tyto revizní zprávy vyhotovovat postupně v průběhu výstavby FVE.

Navíc jak vyplývá ze znaleckého posudku, který zpracoval znalecký ústav PROSCON s.r.o., náklady na odstranění nedostatků uvedených v protokolech ERÚ ze dne 20. 12. 2010 (tedy ze dne první kontroly) činily po zaokrouhlení u FVE Saša – Sun částku 34 tis. Kč a představují 0,0068 % nákladů na pořízení celé FVE. U FVE Zdeněk – Sun pak částku 21 tis. Kč a představují 0,0037 % nákladů na pořízení celé FVE.

Stavební úřad povolil zkušební provoz už v listopadu 2010.

Již 22. 12. 2010 došlo k přifázování obou FVE do sítě (tzv. první paralelní připojení). Na základě paralelního připojení byly elektrárny způsobilé vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Dne 31. 12. 2010 ERÚ provedl kontrolu obou FVE za přítomnosti cca 25 odborníků (mimo jiné soudních znalců a zástupců financující banky), kdy neshledal žádné závady, které by měly vliv na vydání licence.

Obě společnosti se důrazně ohrazují proti způsobu, jakým Krajský soud vedl celý spor, když zcela ignoroval několik desítek důkazních návrhů právního zástupce obou společností.

Je smutné, že v rámci Evropské unie, kousek od našich FVE, je nainstalováno 80.000 MW fotovoltaických elektráren, když žádná pro svůj provoz nepotřebuje licenci, zatímco u nás bylo nutno pro 2.000 MW vydat 22 tisíc licencí. Jak je možné, že Evropská unie není schopna v tak závažné věci jako jsou obnovitelné zdroje sjednotit legislativu?

Zrušení licencí bude defacto znamenat to, že buldozery zlikvidují po 6 letech bezpečného a spolehlivého provozu práci stovek lidí.

Co chceme? Čisté obnovitelné zdroje, které se ale po dobu 6 let snaží justice kriminalizovat, nebo elektřinu ze zdrojů, které produkují statisíce tun jedů ničících zdraví milionů lidí?