Znalecký posudek č. 4/15 ze dne 5. 2. 2015 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou (konzultant Ing. Michal Kříž) k okruhu otázek pro FVE Zdeněk - Sun a Saša - Sun.

Znalec ve svém závěrečném stanovisku tohoto znaleckého posudku uvádí následující:

Ve vztahu k protokolům a fotodokumentaci ERÚ poznamenávám, že v listopadu a prosinci roku 2010, kdy se FVE dokončovaly, docházelo prakticky denně ke klimatickým změnám na těchto stavbách.

Denně docházelo současně s ohledem na cílový termín zprovoznění i k technickým změnám postupného dokončování výstavby, odstraňování následků vandalizmu, případně postupnému doplňování nedokončených částí stavby.

Z uvedeného důvodu nelze pořízené snímky ERÚ považovat bez pořízeného data za použitelné pro zhodnocení zprovozněné části FVE a zejména pak pro zhodnocení stavu dokončenosti části připojené k distribuční soustavě.

Žádný znalec v této době roku 2010 na stavbě nebyl, stavbu neviděl a stanoviska z protokolů ERÚ lze pokládat jen za naprosto irelevantní.

Použití těchto stanovisek pro hodnocení uvedeného zařízení v provozu, by bylo možné označit jako spekulativní.

Lze však potvrdit, že od připojení FVE (prosinec 2010) k distribuční síti FVE pracují zcela bez závad 4 roky bezpečným způsobem.