Znalecký posudek č. 9/2013 ze dne 12. září 2013, který vypracoval znalecký ústav Vysoké školy Báňské – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – ve věci odborného posouzení náležitostí revizních zpráv prokazujících bezpečnost energetického zařízení FVE Zdeněk – Sun s.r.o., jakož i souvisejících otázek.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z předložených dokumentů, specifikovaných v kapitole 3, včetně dokumentů uvedených ve správních spisech sp. zn. LIC-13196/2010-ERU a sp. zn. OLP-03103/2011-ERU, vyplývá:

Znalecký ústav na základě odborného posouzení konstatuje, že revizní zprávy:

obsahují všechny náležitosti, které jsou vyžadovány právními předpisy, byly zpracovány řádně, prokazují ověření bezpečnosti, a tedy prokazují skutečnost, že revidovaný objekt byl schopen provozu ke dni vypracování daných revizních zpráv.

V této věci byly obhajobou předloženy i dvě odborná vyjádření. Přestože si je obhajoba vědoma, že se nejedná o znalecké posudky, považuje za podstatné se o nich zmínit. Jedná se o odborné vyjádření zpracované doc. Ing. Petrem Mastným, Ph.D. ze dne 3. 9. 2015 - k závěrům znaleckého posudku č. 12/15 p. Jiřího Fialy ze dne 22. 6. 2015 a analýzu právní úpravy týkající se připojování fotovoltaických elektráren k distribuční síti s ohledem na otázky míry dokončení elektrárny včetně komparace německé a české právní úpravy ze dne 15. 10. 2015, kterou zpracoval Philip Smitka, advokát, c/o Noerr, Na Poříčí 3a, Praha 1.