Znalecký posudek č. 10/2013 ze dne 12. září 2013, který vypracoval znalecký ústav Vysoké školy Báňské – technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – ve věci odborného posouzení náležitostí revizních zpráv prokazujících bezpečnost energetického zařízení FVE Saša – Sun s.r.o., jakož i souvisejících otázek.

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Z předložených dokumentů, specifikovaných v kapitole 3, včetně dokumentů uvedených ve správních spisech sp. zn. LIC-13197/2010-ERU a sp. zn. OLP-03104/2011-ERU, vyplývá:

Znalecký ústav na základě odborného posouzení konstatuje, že revizní zprávy:

obsahují všechny náležitosti, které jsou vyžadovány právními předpisy, byly zpracovány řádně, prokazují ověření bezpečnosti, a tedy prokazují skutečnost, že revidovaný objekt (energetické zařízení) byl schopen provozu ke dni vypracování daných revizních zpráv.