Znalecký posudek č. 76/44/2015 ze dne 11. října 2015, který zpracoval soudní znalec Richard Chalupa – stanovisko ke znaleckému posudku znalce Jiřího Fialy k provedeným revizím na FVE Saša Sun a Zdeněk Sun.

Platná právní úprava ani technický předpis (norma), která by explicitně stanovila, že revizní zprávy Vladimíra Čimpery měly být vyhotoveny až poté, co revidovaná zařízení byla zcela dokončena, neexistuje.

Technická úvaha st. zástupce v tomto bodu hodnocení týkající se skutečnosti, že … Revizní technik V. Čimpera vyhotovil nepravdivou revizní zprávu…ačkoliv FVE nebyly zdaleka dokončeny a byly ve výstavbě s tím, že výchozí revizi Energetického zařízení lze provést až po dokončení zařízení, je opět nesmyslná. Zcela irelevantní je pak i skutečnost, zda FVE je či není ve výstavbě a je nedokončená.

Vzhledem k rozdílnosti pohledu a názorů odborníků na zde uvedenou problematiku, kde si vzájemně protiřečí různé požadavky jednotlivých zúčastněných stran, jako například vydání licence s hotovou kompletní revizní zprávou, která prakticky nelze beze zbytku vykonat před připojením k distribuční soustavě, dále závislost připojení distributora elektrické energie právě na vydání licence, považuje způsob provádění revizí po částech jako v předmětném případě za správný až příkladný.

Jednotlivé úkony revize byly provedeny jako jedny z mála v souladu platných norem a předpisů.

Uvedení do provozu tak rozsáhlého elektrického zařízení, jakým FVE tohoto rozsahu bezesporu je, vyžaduje jistě zkušební provoz, který je určen především ke kontrole bezpečnosti a ověření bezchybné funkčnosti, případně k provedení nutných změn např. projektu, změny zapojení, přeskupení jednotlivých fotovoltaických panelů k optimalizaci výkonu atd.

Dle názoru znalce, vzhledem k jeho dosavadní praxí a zkušenostem v uvedené problematice, by každou fotovoltaickou výrobnu uváděl nejprve do zkušebního provozu a až následně vystavoval kompletní revize a dokumentaci skutečného provedení.