Znalecký posudek č. FEI – VŠB TU Ostrava 18/2015-Sok ze dne 30. září 2015, který vypracoval znalecký ústav Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské – Technická univerzita Ostrava – Revizní znalecký posudek – účelem je znalecké posouzení a hodnocení všech závěrů z podaných znaleckých posudků a rozhodných skutečností z ryze technické stránky věci.

Ve věci výroben FVE Saša SUN, s.r.o. a Zdeněk SUN, s.r.o. v k.ú. Chomutov byly předloženy znaleckému ústavu tyto podané znalecké posudky:

Znalecký ústav došel k tomuto závěru:

Předložené znalecké posudky mají obsahovou úplnost a věcnou správnost, jejich zpracovatelé jsou na vysoké profesní úrovni.

Znalecký ústav se plně ztotožňuje se všemi uváděnými závěry a konstatuje jejich relevantnost v předmětné věci – výroben Saša SUN a Zdeněk SUN.