Znalecký posudek č. 12/15 ze dne 22. 6. 2015 zpracovaný soudním znalcem Jiřím Fialou (konzultant Ing. Michal Kříž) - stanovisko znalce k některým otázkám revizí elektrických zařízení.

Znalec uvádí tyto závěry:

Obžaloba uvádí, že výchozí revizi revidovaného zařízení je možno provést v době, kdy je toto zařízení dokončeno a zároveň uvádí, že výchozí revizní zprávy měly být vyhotoveny až poté, co byly dokončeny. Zde se jedná zřejmě o nepochopení problematiky postupu výstavby a zprovozňování fotovoltaických elektráren.

Revizní zprávy Vladimíra Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 2010 nejsou revizními zprávami na celé FVE. V případě FVE Zdeněk - Sun a FVE Saša - Sun bylo postupně prováděno více samostatných revizí, které v souhrnu tvoří jakýsi celek ověřující celkovou bezpečnost elektroinstalace. Proveditelnost těchto samostatných revizí je nutno hodnotit u každé z provedených revizí zvlášť.

Obžaloba odkazuje na normy ČSN 33 1500:1990 a ČSN 33 2000-6:2007. Článek 2.5 normy ČSN 33 1500:1990 sice stanovuje, že: Výchozí revizi elektrických zařízení, která se sestavují na místě jejich uvedení do provozu z části, je možno provádět po částech. Na částech elektrických zařízení, jejichž stav byl ověřen a doložen dokladem podle č. 2.1 se výchozí revize samostatně neprovádí. Doklady o provedených zkouškách jednotlivých částí elektrických zařízení jsou podkladem pro provedení výchozí revize celého elektrického zařízení, avšak jak vyplývá z citované části normy ČSN 33 1500:1990, revize elektrického zařízení je možno provádět po částech, přitom není nutné čekat na dokončení celého díla.

Revidovaným zařízením v případě revizí Vladimír Čimpery nebyla a ani nemohla být celá FVE, ale pouze nízkonapěťové kabelové obvody. Obžaloba přisuzuje revizním zprávám Vladimíra Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 010 nesprávně význam výchozích a primárních revizních zpráv celé FVE, které měly být provedeny po dokončení celé FVE. To je, jak bylo uvedeno, mylná představa. Vladimír Čimpera navíc ani nedisponuje oprávněním k provádění revizí vysokého napětí.

Z citovaných norem nevyplývá povinnost provést revizi Vladimírem Čimperou revidovaných nízkonapěťových obvodů až po dokončení celé FVE.

Proveditelnost revize v případě obou FVE souvisí s dokončením té části elektroinstalace, která byla revidována. Vladimír Čimpera neprováděl souhrnnou výchozí revizi, která by revidovala celou elektroinstalaci, ale pouze revizi izolačních odporů nízkonapěťových obvodů.

Revizní technik tuto revizi mohl provést v době, kdy to bylo fakticky možné, tedy v době položení revidovaných kabelů (nemusel vyčkat jejich zapojení).

V době kdy Vladimír Čimpera revize prováděl, zařízení nebylo pod napětím, neboť stále nebylo připojeno do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy. Vladimír Čimpera tak nemohl revizi ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010, resp. 2. 12. 2010 - 5. 12. 2010 pod napětím provádět.

Taková skutečnost odpovídá obsahu revizních zpráv Vladimíra Čimpery, dle kterého revizní technik v rámci těchto revizí měřil pouze izolační stavy revidovaných kabelů. Měření izolačních stavů kabelů probíhá ve stavu, kdy kabel není pod napětím a je odpojen od zařízení.

Vladimír Čimpera tedy revize provedl v rozsahu, ve kterém byly v dané době proveditelné (měření izolace).

Doložení revizních zpráv bylo předpokladem pro první paralelní připojení ze strany provozovatele lokální distribuční soustavy. Povinnost doložit revizní zprávu provozovateli lokální distribuční soustavy jako předpoklad schválení výrobny vyplývá z pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS). Tyto jsou schvalovány ERÚ a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy (PPPS).

PPDS jsou obecně závaznou normou, vymezující zásady a postupy, kterými se řídí vztahy mezi provozovatelem distribuční soustavy a všemi uživateli distribuční soustavy.

Jak je PPDS stanoveno, první paralelní připojení výrobny k síti je možné provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční sítě. Součástí žádosti výrobce o první paralelní připojení výrobny k síti je zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zřízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti.

Z toho tedy vyplývá, že pro první paralelní připojení výrobny k síti bylo tedy nutné předložit nejen revizní zprávu nízkonapěťových obvodů (předmětné revizní zprávy Vladimíra Čimpery), ale i další revizní zprávy, zejména na vysokonapěťovou část FVE, což lze opět v souhrnu označit za výchozí revizní zprávu.

Revizi v rozsahu, ve kterém byla proveditelná (kontrola souladu s projektem, prohlídka, měření izolačních odporů), Vladimír Čimpera provedl jako předpoklad pro paralelní připojení.

Napěťové zkoušky a měření impedancí Vladimír Čimpera neprováděl a v dané době provádět nemohl. To však není nedostatkem jeho revizních zpráv, když takové skutečnosti nemohl a nemusel revizní technik před uvedením obvodů pod napětí revidovat. Jeho revize, resp. jejich správnost je nutno hodnotit s ohledem na jejich obsah – tedy zda mohly být měřeny izolační odpory kabelů (toto měření se provádí bez napětí).

Dle podkladů, se kterými se znalec seznámil ve spise, byly impedance změřeny po uvedení do výroben pod napětí po prvním paralelním připojení. Skutečnost, že je již neměřil Vladimír Čimpera, je irelevantní. Revize elektroinstalace na FVE Zdeněk - Sun a FVE Saša - Sun provádělo více revizních techniků vždy v části elektroinstalace, která byla dokončena a v rozsahu, který byl možný (pod napětím či bez napětí)

Předmětem revize Vladimíra Čimpery bylo kromě kontroly projektu a vizuální prohlídky revidovaných obvodů dále měření izolačních odporů na revidovaných kabelech vedoucích do/z rozvaděčů. Proveditelnost revize tedy souvisí pouze a jen se skutečností, zda se tyto revidované kabely nacházely na revidovaném místě ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 – 5. 12. 2010 (FVE Zdeněk)

Proveditelnost revize Vladimíra Čimpery vůbec nesouvisí s osazením a propojením solárních panelů či zaházením výkopů. Tyto skutečnosti jsou pro revizi Vladimíra Čimpery irelevantní. Solární panely ani vodivé DC kabely na panelech nejsou předmětem revize. Visící a nepropojené kabely zjištěné kontroly ERÚ nemají s proveditelností revizí Vladimíra Čimpery žádnou souvislost.

Stejně tak nezapojení měničů či rozvaděčů je irelevantní skutečností. Měření izolačních odporů se provádí ve stavu, kdy jsou kabely příslušného rozvaděče (měniče) odpojeny. Zjištění jakýchkoli nezapojených kabelů tedy není skutečností, která by zpochybnila proveditelnost revize Vladimíra Čimpery. Naopak tento stav, při kterém kabely nejsou zapojeny, odpovídá stavu, při kterém Vladimír Čimpera revizi v daném rozsahu mohl provést.

Pokud jde o údajně chybějící měnič, při revizi by tyto komponenty měly být osazeny. Jestliže byl dne 20. 12. 2010 zjištěn chybějící měnič, nemůže znalec takovou skutečnost hodnotit s ohledem na otázku proveditelnosti revize ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 – 5. 12. 2010 ( FVE Zdeněk), když revize byla provedena o 15 – 20 dní dříve, než ohledání.

Po provedení revize příslušných kabelů je možno komponenty (měniče) odinstalovat a osadit později podle potřeby. V rámci optimalizace a zkušebního provozu jsou takové manipulace s komponenty naprosto běžným jevem.

Na základě videozáznamu a fotografií pořízených kontrolory ERÚ nelze dovodit neproveditelnost revize Vladimíra Čimpery ve dnech 1. 12. 2010 - 4. 12. 2010 (FVE Saša), resp. 2. 12. 2010 - 5. 12. 2010 (FVE Zdeněk).