Znalecký posudek ze dne 4. 6. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Milanem Tomešem, CSc. – stanovisko k revizním zprávám elektrické instalace FVE Saša - Sun a FVE Zdeněk - Sun.

Závěr znalce v tomto znaleckém posudku je:

Výchozí revizní zprávy elektrické instalace FVE Saša - Sun a Zdeněk - Sun revizního technika Vl. Čimpery ze dne 5. 12. 2010 a 6. 12. 2010 jsou řádným doložením splnění technických předpokladů ve smyslu ust. § 9 vyhlášky č.426/2005 Sb. (technické předpoklady).

Podle zákona č. 458/2000 Sb. a jeho doplnění 2008 - 2011 jsou stanoveny podmínky pro udělení licence z technické stránky

Nalezené nedostatky ze strany ERÚ byly při kontrolách obou FVE provozního charakteru v důsledku prováděné optimalizace zapojení komponentů nebo vznikly až po provedení revizí v důsledku vandalismu a měly zanedbatelný dopad na celkový skutečný výkon FVE Saša - Sun a FVE Zdeněk - Sun. Dále tyto kontroly nemají průkaznou hodnotu, protože byly časově irelevantní k provedeným revizím elektrické instalace.

Z výše uvedených důvodů je znalec přesvědčený, že licence na obě výrobny byly vydány oprávněně a nelze zpochybňovat jejich platnost.

Znalec dále prokázal, že FVE Zdeněk - Sun i FVE Saša - Sun byly již v etapě optimalizace funkční, dokonce již i ve 12/2010.