Znalecký posudek č. 152-06/2015 ze dne 1. 6. 2015 zpracovaný znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. – dokončenost FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o.

Znalecký ústav došel k těmto závěrům:

Celkové náklady na výstavbu FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun byly 496.739.553,- Kč a 557.021.153,- Kč.

Z ekonomického pohledu, při posouzení podílu na celkových upravených nákladech na výstavbu FV elektráren jsou Hlavními komponenty FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun solární panely, transformátory, střídače, ocelové konstrukce pro montáž solárních panelů a komponenty vysokonapěťové a nízkonapěťové sekce.

Na základě dostupných dokumentů vznikly náklady vztahující se k těmto komponentům před 31. prosincem 2010. Pouze u dodávky a montáže rozvaděčů trafokiosků FV elektrárny Saša - Sun ve výši 2.600.000,- Kč a konečné faktury od společnosti ROSS za dodávku a montáž komponent a elektrorozvodů na obě FV elektrárny ve výši 5.983.236,- Kč není z dostupné dokumentace možné určit, kdy byly dodávky předány a práce provedeny.

Z ekonomického hlediska byla výstavba FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun k 31. prosinci 2010 dokončena z 99 %. Výpočet a náš přístup je uveden v odstavci 156 až 162 v Kapitole 8 Shrnutí našich závěrů v Kapitole 6 tohoto posudku

K tomuto datu Saša - Sun a Zdeněk - Sun aktivovaly FV elektrárny ve svých hlavních účetních knihách. To znamená, že převedly kapitalizované náklady na stavbu FV elektráren z nedokončeného majetku do dokončených investic. Účetním kritériem pro aktivaci majetku je připravenost majetku k jeho zamýšlenému použití.

Dokončenost FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun je možno také dokumentovat jejich schopností vyrábět elektřinu. Od 1. ledna 2011 obě FV elektrárny vyrábějí elektřinu pravidelně.

Faktury datované v roce 2011, u kterých není možné z dostupné dokumentace určit, zda se týkaly dokončení FV elektráren Saša - Sun a Zdeněk - Sun nebo odstraňování drobných vad nebránících provozu a optimalizaci, jsme z důvodu opatrnosti zahrnuli do roku 2011. Výše těchto faktur odpovídá 1 % nákladů na výstavbu FV elektráren.