Znalecký posudek č. BP2015-01 ze dne 25. 5. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Bc. Miroslavem Valtou, MBA a Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M - zajištění BOZP a PO koncem roku 2010

Znalec na podkladě podrobného provedeného znaleckého zkoumání a hodnocení předmětné věci dospěl k těmto závěrům:

Znalec uvádí, že v odstavci 3, přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních je uvedeno, že u vyhrazeného elektrického zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které znalec vyjmenovává.

Toto osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušeného druhu a rozsahu vydaného organizací státního odborného dozoru, kterou je dle §1, zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, právnická osoba zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí k výkonu státního odborného dozoru.

Na stanovených výrobcích, mezi které se řadí také fotovoltaické panely a invertory neboli střídače není nutné provádět samostatně výchozí revizi, protože jejich bezpečnost byla prověřena výrobcem na základě prohlášení o shodě.

V žádném právním předpise ani české technické normě, relevantní k provádění výchozích revizí, tedy není implicitně nařízena podmínka, v jakém technickém stavu z hlediska kompletnosti instalace musí být revidované vyhrazené elektrické technické zařízení (fotovoltaická elektrárna), aby bylo možné výchozí revizi na tomto zařízení (fotovoltaické elektrárně) řádně provést, protože primárně výchozí revize slouží k ověření technického stavu zařízení z hlediska bezpečnosti a tyto revize mohou být prováděny po částech během výstavby.

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TEDY NENÍ OVĚŘENÍM KOMPLETNOSTI INSTALACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ALE OVĚŘENÍM JEJÍ BEZPEČNOSTI.

Primárním účelem revize elektrických zařízení ve smyslu kapitoly 1, ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení, je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti.

Jako dílčí závěr k výchozím revizím zprávám REA 158/2010 a REA 159/2010 znalec uvádí, že obě sporné výchozí revizní zprávy vypracované revizním technikem Vladimírem Čimperou uvádí stav pouze terciárních a kvartálních DC/AC nízkonapěťových (do 1000V) částí obou FVE ke dni vypracování zpráv, přičemž zprávy obsahují všechny náležitosti dle platného legislativního rámce.

Jako dílčí závěr k textovým částem protokolů ERÚ ze dne 20. 12. 2010 znalec uvedl, že

Výchozí revize elektrických zařízení FVE Saša - SUN s.r.o., a FVE Zdeněk - SUN s.r.o., provedené revizním technikem Vladimírem ČIMPEROU, ve smyslu kapitoly 1, ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení, ve dnech 2. - 6. 12. 2010, ověřili jejich stav z hlediska bezpečnosti.

Na základě prostudování spisového materiálu není možné objektivně dovodit, že k uvedeným datům fotovoltaické elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun v Chomutově nebyly schopné bezpečného provozu vzhledem k faktu, že oprávněný revizní technik Vladimír ČIMPERA ve dnech 2. - 6. 12. 2010, tedy termínu provedení výchozí revize vyhodnotil, že elektrické instalace jsou z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopny bezpečného provozu

Z fotodokumentace a videozáznamů, které jsou součástí protokolů o zajištění důkazů o ohledání věci nemovité ze dne 20. prosince 2010, Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, č.j. 13916-13/2010-ERU a č.j. 13917-13/2010-ERU ani z protokolů o zajištění důkazů o ohledání věci ze dne 31. prosince 2010 Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, č.j. 13916-/2010-ERU a č.j. 13917-/2010-ERU, není možné objektivně dovodit to, že instalovaná zařízení v době vypracování revize nebyla schopna bezpečného provozu a to i vzhledem k faktu, že spisový materiál vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 7/2013 obsahuje, mimo jiné, dokumenty, dokladující vandalismus a krádeže panelů, střídačů a kabeláže, v době od provedení výchozích revizí (5. a 6. 12. 2010) po oba termíny kontrol ERÚ (20. a 31. 12. 2010).

Nařízení provedení nové výchozí revize na základě zjištěných nedostatků 20. 12. 2010 nebylo, dle stanoviska znalce, ze strany ERÚ opodstatněné. Výchozí revize deklarují stav instalace k datu provedení revize a samotný rozpor zjištěného stavu instalace ještě nezakládá právo správnímu orgánu usuzovat na jejich neplatnost.

Protokol o mimořádné revizi elektrických zařízení do 1000V - 'FVE Zdeněk - Sun s.r.o.', Ev.č.: 533/2010, provedené ve dnech 28. - 29. 12. 2010; revizním technikem Liborem Hanákem, osvědčení ITI: 6547/9/10/R-EZ-E2/A, obsahuje všechny údaje požadované právními předpisy a normovými hodnotami popsanými výše v tomto posudku.

Revize probíhala podle protokolu o revizi, viz spisová strana č. 2261, ve dvou dnech, 28. - 29. 12. 2010 a revizní technik tedy měl dostatek času k provedení všech úkonů uvedených v protokole o revizi.

Při zpracování znaleckého posudku došel znalec k názoru, že úředníci ERÚ nebyli, vzhledem k dosažené odborné způsobilosti, schopni kvalifikovaně rozhodnout o relevanci výchozích revizních zpráv. Nekvalifikovaný postup úředníků ERÚ spatřuje, mimo jiné v tom, že výchozí revizní zprávy elektrických zařízení do 1000V - 'FVE Saša - Sun s.r.o.', Ev. č.: REA 158/2010, ze dne 5. 12. 2010 a 'FVE Zdeněk - Sun s.r.o.', Ev. č.: REA 159/2010, ze dne 6. 12. 2010 (obě vypracované revizním technikem Vladimírem Čimperou, osvědčení ITI: 6866/5/09/R-EZ-E2/A, oprávnění ITI: 12693/5/04/EZM, O,R,Z-E2/A), považovali mylně za výchozí revizní zprávy celé instalace FVE, přičemž výše zmiňované zprávy vyhodnocují z hlediska funkčního stavu pouze cca 1/4 elektroinstalace na každé FVE (kvartální stupně).