Znalecký posudek č. 283/2015- ze dne 20. 5. 2015 zpracovaný znalcem Doc. Ing. Jiřím Plchem, CSc. – posouzení relevance činností a závěrů kontrolního orgánu ERÚ

Znalec uvádí tyto závěry:

V důsledku irelevantního postupu pracovníků ERÚ, při ohledání věci nemovité - energetické výrobny FVE Saša SUN, s.r.o. a Zdeněk SUN, s.r.o., se z technického hlediska soustředili výlučně na zpochybňování revizní zprávy VI. Čimpery, a nepodali objektivní informaci o tom, zda energetické zařízení má technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, jak požaduje energetický zákon.

Ze zjištění pracovníků ERÚ ze dne 20. 12. a 31. 12. 2010, nevyplývají žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly potřebu vydání nových revizních zpráv, protože na elektrická zařízení - výrobky, spadajících do právní působnosti Směrnice evropského paramentu a Rady ( 2006/95/ES) - elektrická zařízení určená pro provoz a používání v určitých mezích napětí - do 1 kV střídavých (střídače) a do 1.5 kV stejnosměrných (fotovoltaické panely), které procházejí procesem posuzování shody a je tak u těchto výrobků splněn požadavek na bezpečnost osob, majetku (ze zákona), se výchozí revize neprovádějí.

Konečně je nutné zdůraznit, že ze znaleckého pohledu, nelze v žádném případě z podaných revizních zpráv Vl. Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 2010, odvodit primární příčinnou souvislost s licencí na výrobu elektrické energie obou výroben, a že rozhodujícím kriteriem je splnění technických požadavků, vyplývajících z energetického zákona, což bylo prokázáno: