Znalecký posudek č. 07-08-2015 z 20. 4. 2015 zpracovaný soudním znalcem Ing. Jiřím Táborským, který spolupracoval s konzultanty, a to s prof. Ing. Josefem Tlustým, CSc., Ing. Vladimírem Šefrnou, CSc., MBA. a Doc. Ing. Františkem Čermákem, CSc. - posouzení k okruhu otázek obnovitelné zdroje elektrické energie FVE provozovatele Saša - SUN a Zdeněk – SUN

Dle prostudování podkladových materiálů a dalších získaných informací je možno konstatovat, že výše popsaný technický stav ve znaleckém posudku odpovídal a do současnosti (termínu místního ohledání) odpovídá předložené projektové dokumentaci FVE Saša – Sun a FVEW Zdeněk - Sun. Znalec konstatuje, že dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, že byla FVE ke dni 31. 12. 2010 po technické stránce celkově bezpečná, provozuschopná. Předložená revizní zpráva a další související revizní zprávy svým obsahem a rozsahem odpovídají ČSN 33 1500 a 33 2000-6. Naměřené hodnoty odpovídají bezpečným hodnotám pro provoz elektrických zařízení.

Dle prostudování podkladových materiálů je možno konstatovat, že uvedené FVE byly ke dni 31. 12. 2010 připojeny do lokální distribuční soustavy provozovatele společnosti ACTHERM spol. s r.o. a to prvním paralelním připojením k lokální distribuční soustavě dnem 22. 12. 2010, z čehož je jednoznačné, že po technické stránce byly připojitelné.

Dle prostudování podkladové literatury a místního šetření znalec konstatuje, že prováděné prohlídky pracovníky ERÚ neměly vypovídající schopnost a tudíž nemohly být nástrojem pro rozhodování pro udělení licence.

Znalci nejsou známé studijní obory, zkušenosti a odborná praxe osob provádějících kontroly ERÚ. Znalec se podle svých zkušeností považuje za osobu dostatečně odborně znalou v dané oblasti. Podle zkušeností znalce pro posouzení dokumentů z kontrol ze dne 8. 12. 2010, 20. 12. 2010 a 31. 12. 2010, byly tyto zpracovány velmi neodborně, bez dostatečných technických znalostí. Osoby provádějící kontrolu, neměli k dispozici potřebné dokumenty pro provádění kontroly, což je zejména projektová dokumentace, stavební deníky, revizní zprávy NN DC, NN AC, VN. Dále mj. neprováděli kontrolu na předávacím místě VN/VVN (rozvodna ACTHERM). Znalec sám by si netroufl vyjádřit na základě několikahodinové kontroly tak závažné závěry, tak jak je uvedli kontrolující osoby. Sám by si jistě ke kontrole přizval i odborné orgány státní správy minimálně místně příslušný Inspektorát práce a orgán TIČR, případně znalce v oboru. Takto znalec považuje jejich zjištění za nesouvislou a neodbornou snůšku nerelevantních slov.