Znalecký posudek č. 02-13-2013 ze dne 20. 6. 2013 zpracovaný soudním znalcem Ing. Pavlem Střelečkem – posouzení technického stavu FVE Saša - Sun s.r.o. a Zdeněk - Sun s.r.o. ke dni 31. 12. 2010

Znalec uvádí ve svém znaleckém posudku tyto závěry:

Na základě všech znalci zjištěných informací posuzované FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. byly ke dni 31. 12. 2010 připojitelné do sítě (do lokální distribuční soustavy) a splňovaly k tomuto datu veškeré technické podmínky k vydání licence na výrobu elektrické energie.

Současný technický stav posuzovaných FVE Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. odpovídá všem požadavkům pro splnění technických podmínek pro výkon licencované činnosti.

Hodnocení výchozí revizní zprávy (NN) ze dne 1. 12. - 6. 12. 2010 vypracované revizním technikem p. Vladimírem Čimperou, uvedené v kapitole 1.1. v seznamu výchozích revizních zpráv jako a) a b) a dále v kapitole 1.2 v seznamu výchozích revizních zpráv jako a) a b), jsou bez závad, splňují všechny legislativní náležitosti.